tiistai 11. helmikuuta 2014

Autentisuutta oppimiseen - DIANA-mallilla syvyyttä ammatillisen osaamisen rakentamiseen


Tämä blogiartikkeli käsittelee HAMK Ammatillisen opettajakorkeakoulun kuluvan lukuvuoden kehittämistoimia liittyen opettajankoulutuksen opintojakson kehittämiseen mobiilisempaan muotoon. Kehittyväksi opintojaksoksi valikoitui Koulutuksen yhteistyöverkostot, jonka tavoitteena on syventyä ammatillisen koulutuksen yhteistyöverkostoihin. Suunnitelun käynnistyessä halusimme löytää vuorovaikuttamiseen ja yhteisölliseen tekemiseen linkittyvän pedagogisen mallin. Luonteva valinta oli DIANA-malli ( Dialogical Authentic Netlearning Activity), jonka ovat kehittäneet yliopettajat Helena Aarnio ja Jouni Enqvist. Mallin juuret ovat vuosituhannen vaihteessa, mutta dialogisen ja yhteisöllisen työskentelyn näkökulmasta perusperiaatteet soveltuvat hienosti tämän päivän mobiilimaailmaan. Toteutusmalli tullaan pilotoimaan kevään ja syksyn 2014 aikana kahdella ammatillisen opettajankoulutuksen opiskelijaryhmällä.


Osaamista rakentaenAmmatillisen opettajan ydinosaamisalueisiin kuuluu erilaisten  toimintaympäristöjen tuntemus. Arvojen, tieto- ja oppimiskäsityksen pohjalla on sosio-konstruktivistinen ihmiskäsitys sekä ajattelemme vahvasti, että opiskelijat oppivat aktiivisina tiedon käsittelijöinä ja yhteisöllisesti toimien. Opettajuus on yhä enemmän opettajayhteisön kollektiivista osaamista, jossa jokaisella toimijalla on yksilönä merkitystä.  Vahvistamme yhteisesti työskennellen monimuotoita ja yhteisöllistä toimintatapaa, jossa osallisuus ja vuorovaikutus rikastuttaa sekä synnyttää uutta yhteistä osaamista. Tämän toimintakulttuurin tavoitteena on vahvistaa opettajaopiskelijoiden kasvua ammatillisiksi opettajiksi ja oppimisen ohjaajiksi. ( HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2013, 9-10.)

Verkko on vaativa toimintaympäristö, joka haastaa perehtymään ja oivaltamaan tärkeitä taitoja sekä harjoittuttamaan niitä. Opettajien ja opiskelijoiden on yhä edelleen harjoiteltava aktiivista, tutkivaa, dialogista ja yhteisöllistä osaamisen rakentamista. Tämän hetken mallit saattavat olla tuloksettomia verkko-opiskelussa. Hyvää tapaa oppia on etsitty kautta aikojen, mutta kuitenkin usein opiskelija on nähty aktiivisena toimijana. Oppiminen ja oppijakeskeiset toimintatavat muuttavat opettajan työtä. Opettajan tulisi kehittyä oppimisprosessien edistäjäksi, rakentajaksi ja tukijaksi dialogisessa opiskelijayhteisössä. ( Aarnio & Enqvist 2001, 11-12.)

Aarnio & Enqvistin (2001, 14) mukaan verkossa oppimisen avainkäsitteitä on dialogi. He määrittelevät, että dialogi arkikielessä tarkoittaa keskustelua tai vuoropuhelua. Dialogi on ilmiönä laajempi ja monitahoisempi.  Dialogi on tasavertaista osallistumista, joka perustuu yhdessä ajattelemiseen ja perehtymiseen johonkin asiaan tai tai toimintaan.

Tasavertainen osallistuminen on sitä, että jokainen osallistuja on aktiivinen ja jokaisella osallistujalla on oikeus ja arvo olla mukana dialogissa. Tälle tasavertaisuudelle on ominaista olla avoin, se on myös kunnioittavaa vastaanottamista ja ilmaisemista. Kun valitsee hyvä keskusteluyhteys ovat osallistujat halukkaita sitoutumaan yhdessä tekemiseen, huolimatta siitä, että asioista voidaan olla eri mieltä. Tälläisessä vuorovaikutustilanteessa ei nouse pinnalle yksilölliset tai itsekeskeiset tavoitteet. (Aarnio & Enqvist 2001, 15.)

Yhdessä ajatteleminen ja perehtyminen tarkoittaa sitä, että tietoa ja konkreettista sovellusta haetaan yhteisen työskentelyn avulla. Se on siis yhdessä tutkimista, uuden ymmärryksen luomista ja osaamisen löytymistä.  
Osallistujat ovat aidosti uteliaina oppimassa itselleen autenttisia asioita. Jokaisella on tärkeä rooli toimia tiedonrakentajana- ja vastaanottajana. Dialogissa jokainen kantaa oman osaamisensa yhteiseen kekoon. Näin syntyy yhteinen ymmärrys ja jotain uutta tietoa jokaiselle. (Aarnio & Enqvist 2001, 16.)Kuvio 1. DIANA-toimintamalli ammatillisen osaamisen rakentamiseen ( Aarnio & Enqvist 2001, 30).
Autenttinen, dialoginen oppiminen verkossa ja yhteisöllisesti rakentuva ammatillinen osaaminen voidaan jäsentää toimintamalliksi (kuvio 1.), jonka avulla on helppo havaita oppimisen osatekijät sekä mallin dynamiikka. DIANA-malli koostuu neljästä kulmakivestä, jotka tukevat autenttista oppimista dialogisesti. (Aarnio & Enqvist 2001, 30- 31.)


DIANA-mallin sovellus käytännössä

Tulevan lukuvuoden aikana tulemme soveltamaan DIANA-mallin mukaista oppimis-ja opetusprosessia Koulutuksen yhteistyöverkostot-opintojaksoilla. Mallin kehittäjät puhuvat verkko-opetuksesta, mutta yhtä hyvin malli on sovellettavissa tämän päivän joustaviin ja mobiileihin oppimisympäristöihin. Opintojaksolla tullaan yhdistämään monta elementtiä:  • mobiilit oppimisympäristöt (blogi, pilvipalvelut, sosiaalisen median yhteisö)
  • autenttinen oppiminen
  • yhteisöllinen ajattelu, perehtyminen ja tiedonrakentelu
  • dialoginen toimintakulttuuri ( arvostus, kunnioitus, tasavertainen osallistuminen)

Näiden elementtien yhdistämistä on ollut tukemassa pedagogisesti DIANA-malli ja oppimisprosessi on rakennettu kulmakivien mukaisesti.


Kuvio 2. Koulutuksen yhteistyöverkostot-opintojakson mallinnus DIANA-mallin mukaisesti (Sanna Ruhalahti).

Mallin (kuvio 2.) suunnittelusta, toteuttamisesta ja arvioinnista tullaan raportoimaan tulevien kuukausien aikana. Me malliin uudelleen perehtyneet opettajankouluttajat olemme kaikella autenttisuudella uteliaina käynnistämässä uutta opintojaksoa.Lähteet:

Aarnio, H. & Enqvist, J. 2001. Dialoginen oppiminen verkossa - DIANA-malli ammatillisen osaamisen rakentamiseen. Hakapaino Oy. Helsinki.

HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu. Opinto-opas 2013-2014. Tammerprint Oy. Tampere.Kirjoittajat: Sanna Ruhalahti, HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu Anne-Maria Korhonen, HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti