torstai 26. tammikuuta 2012

Mobiileilla autenttisuutta oppimiseen

Oppiminen kulkee kädessä
Mobiilius niin oppimisymäristönä kuin oppimisen välineenäkin erilainen toimintaympäristö. Voidaan sanoa, että mobiililaitteet tuovat uudenlaisen mahdollisuuden oppimisen autenttisuuden toteutumiselle. Edessä on uudenlainen mahdollisuus autenttiselle oppimiselle, joka on aidoimmillaan silloin kun  oppimisen kohteena olevasta aiheesta muodostuu merkityksellinen ja energisoiva. Oppimisprosessin olessa  avoin ja jaettu tulee oppimisesta usein merkityksellistä.

Opiskelijalla oman toimintansa subjektina on keskeinen merkitys oman oppimis- ja osaamispolun kehittäjänä. Opiskelijan oma rooli subjektina, tietäjänä, vaatii uteliasta läsnä oloa esimerkiksi työelämän aidoissa tilanteissa. Tämä utelias läsnäolo vaatii sitä, että aidot tilanteet muokkaavat hänen toimintaansa rakentaen tietoa ja osaamista aina uuden tiedon päälle. Tiedonrakentaminen ja osaamisen kehittyminen vaativat opiskelijalta erityisesti osaamisen tunnistamisen ja  reflektion taitoja. 
Mitä sinun autenttinen opetustarjotin sisältää?

Työelämän autenttiset ongelmat poikkeavat selvästi koulumaisista ongelmista ja tämän johdosta on erityisen tärkeää linkittää oppimisen ongelmat autenttisiin työtehtäviin, ongelmiin tai haasteisiin. Aidossa autenttisessa oppimisessa tavoitteena on, että yhdessä kehitetään osaamista. Oikea osaaminen tarkoittaa sitä, että opiskelija pystyy yhdistämään teoreettisen tiedon käytäntöön. Oppimisen tai osaamisen ongelman ollessa aito, autenttinen tilanne herättää sen mielenkiinnon selvittää asiaa syvemmin ja teoreettisemmin. Näin halu tietää ja taitaa tulee sisältä päin ja se yhdistyy käytännön osaamiseen.


Mobiiliope: Mitä autenttisuus on tarkoittaa sinun opetuksessa?

Mobiilioppimisessa opiskelijat ovat pedagogisesti uudessa asetelmassa - autenttisessa tilanteessa. Tämä uusi asetelma edellyttää myös mobiilioppimisprosessin suunnittelulta ja mobiilioppimisen pedagogisilta malleilta uutta näkökulmaa ja uusia pedagogisia tekoja.

Opettajan näkökulmasta opintokokonaisuuden suunnittelu lähtee oppimistavoitteista ja kohderyhmästä sekä aihealueesta. Tämän jälkeen suunnittelussa edetään oppimisprosessin vaiheistamiseen ja pohditaan sopivia opetusmenetelmiä sekä oppimisteknologian suomia mahdollisuuksia päästä opintokokonaisuuden tavoitteisiin.

Bonk, Kim ja Zeng (2006) viitoittavat tutkimuksessaan, että autenttisen oppimisen elementtien merkitys opetuksen saralla kasvaa entisestään tulevaisuudessa. Huomion arvioista on myös se, että vaikutuksellisimmaksi opetusteknologiseksi mahdollisuudeksi kohdejoukko koki langattoman oppimisen mahdollisuudet. Oppimisen on siis kuljettava mukana takataskussa entistä enemmän, jotta opiskelija voi kehittää aidosti omaa asiantuntijuuttaan työelämän osaamisvaatimuksiin.

Autenttisen oppimisen mahdollisuuksien vahvistaminen edellyttää opetusta, joka käyttää aitojen ammatillisten toimintatilanteiden ja asiantuntijakulttuurin kanssa yhteensopivia työtapoja ja -opetuskäytänteitä.


Omaa autenttista mobiiliopetusta voisi tarkastella mukaillen Herrington, Reeves & Oliver (2010) julkaiseman yhdeksän autenttisen elementin pohjalta; tarjoaako opetuksesi:

1) autenttisen kontekstin/ linkityksen todelliseen työelämään
2) aitoja/autenttisia tehtäviä
3) yhteyden asiantuntijaosaamiseen ja - työskentelyyn
4) monipuolisia rooleja ja näkökulmia
5) mahdollisuuden työskennellä yhteisöllisesti
6) reflektointimahdollisuuksia

7) tietämyksen ilmaisemista ja hiljaisen tiedon esille nostamista
8) ohjausta ja tukea oppimisprosessin kriittisissä vaiheissa (scaffolding)
9) autenttista arviointia oppimistehtäviin

Tämän päivän työelämä odottaa oma-aloitteisia käytännön osaajia ja tekijöitä, jotka osaavat itse johtaa omaa työtään. Tämä edellyttää opiskelijalta harjaantumista jo opiskeluaikana ammattiin ja työtehtäviin liittyvien käytännön ongelmien ja kysymysten löytämiseen työyhteisöistä ja -tehtävistä, puhumattakaan ratkaisujen löytämisestä. Tässä opettajilla on merkittävä rooli autenttisten oppimisprosessien ja - tilanteiden luomisessa. Mobiiliopettajan on hyvä hetki pysähtyä pohtimaan millaisia autenttisia oppimistilanteita on itse tarjoamassa ja tuomassa opetukseen.

Autenttisuutta etsimässä,
HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu/
Anne-Maria Korhonen ja Sanna RuhalahtiLähteet:

Aarnio, H., Enqvist, J. & Helenius, M. (toim.) 2002. Verkkopedagogiikan kehittäminen ammatillisessa koulutuksessa ja työssäoppimisessa: DIANA –toimintamalli


Herrington, Reeves and Oliver (2010)
A Guide to Authentic e-Learning
http://www.line.co.uk/book-reviews/a-guide-to-authentic-e-learning-by-herrington-reeves-oliver/

Kim, K.-J., & Bonk, C. J. (2006). The Future of Online Teaching and Learning
in Higher Education.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti